top of page

EN (English): GreenSpeed City Clean Micro-Mobility, the Smart Transportation for Sustainable Communities

NO (Norsk): GreenSpeed City Clean Micro-Mobility Intelligent transport for bærekraftige samfunn.

EN: Give your residents and tenants a convenience they deserve and love.

By adding GREENSPEED CITY's smart electric scooters and electric bicycle fleets to your convenience facilities, provide your tenants with convenient transportation and always available transportation. These compact, clean-looking electric vehicles can serve as a sustainable solution to the problems of parking and traffic congestion in urban housing and office properties.

 

NO: Gi beboerne og leietakerne den bekvemmelighet og kærligheten de fortjener.

Ved å legge til GREENSPEED CITY's smarte elektriske scootere og elektriske sykkelflåter til dine bekvemmeligheter, kan du tilby praktisk transport og lett tilgjengelig transport til leietakerne dine. Disse kompakte, rene kjøretøyene kan tjene som en bærekraftig løsning på problemene med parkering og trafikkbelastning for urbane boliger og kontoreiendommer.

EN: Why your building needs GREENSPEED CITY.

Make your residents & tenants happy.

Create a healthy and prosperous community in your building and surrounding communities. The city itself is a convenience facility that allows people to more easily go to shops, restaurants and public open spaces to establish connections and increase tenant satisfaction.

NO: Hvorfore din eiendom trenger GREENSPEED City.

Skap et sunt og velstående samfunn i bygningen din og omkringliggende samfunn. Selve byen er et bekvemmelighetsanlegg som gjør det lettere for folk å gå til butikker, restauranter og offentlige steder for å etablere forbindelser og øke gjestetilfredsheten.

EN: Show your commitment to the planet.

Reduce the carbon footprint of buildings and allow residents and tenants to participate in the development of electric vehicles through GREENSPEED CITY. While achieving the company's sustainable development goals, show your commitment to socially and environmentally conscious solutions.

NO: Vis ditt engasjement for planeten.

Reduser karbonavtrykket til bygninger og la beboere og leietakere delta i utviklingen av elektriske kjøretøy gjennom GREENSPEED City. Mens du oppnår selskapets bærekraftige utviklingsmål, viser du ditt engasjement for sosialt og miljøbevisste løsninger.

EN: Help your residents and tenants travel easily.

Let your residents and tenants connect freely and flexibly, commute and explore their city. They will easily get a clean, private fleet instead of relying on unpredictable and possibly unsafe sharing of public scooters, which is simple

NO: Hjelp beboerne og leietakerne dine til å reise enkelt.

La beboerne og leietakerne dine koble fritt og fleksibelt, pendle og utforske byene deres. De vil lett få en ren, privat flåte uten å måtte stole på uforutsigbar og muligens usikker deling av offentlige scootere, noe som er enkelt.

EN: Stand out from the competition.

Attract active families and health-conscious professionals with premium electric scooters that brand your property. They are fun to ride and can strengthen their marketing efforts for healthy lifestyles, car-free living and green building plans.

 

NO: Skiller deg ut fra konkurransen.

Tiltrekk deg aktive familier og helsebevisste fagfolk med førsteklasses elektriske scootere som merker eiendommen din. De er morsomme å bruke og kan styrke sin markedsføringsinnsats for sunn livsstil, bilfri livsstil og grønne byggeplaner.

EN: Add a convenience facility effortlessly.

Meet the needs of your residents and tenants without having to manage other amenities. We are responsible for installation, maintenance and customer support as well as locks, helmets and charging stations. We are your partner every step of the way.

NO: Legg til et bekvemmelighetsanlegg uten problemer.

Oppfylle behovene til beboerne og leietakerne dine uten å måtte administrere andre fasiliteter. Vi er ansvarlige for installasjon, vedlikehold og kundesupport samt låser, hjelmer og ladestasjoner. Vi er partneren din hele veien.

EN: Meet the sustainability requirements of your city, your GREENSPEED CITY.

Work side-by-side with city plans to reduce greenhouse gases, ease traffic congestion and comply with local traffic demand management regulations. With GREENSPEED CITY, you will work with other stakeholders in climate action to make positive changes and potentially receive financial rewards.

NO: Oppfyll bærekraftkravene i byen din.

Arbeid side om side med byplanene for å redusere klimagasser, lindre trafikkbelastning og overholde lokale forskrifter for styring av trafikketterspørsel. Med GREENSPEED City vil du samarbeide med andre interessenter i klimatiltak for å gjøre positive endringer og muligens motta økonomiske belønninger.

EN: Rethink urban transportation 

The mission of mobility and sustainable development.

Our mission is to change the way people travel-from work to home, and anywhere in between. We are a sustainable micro-mobility company that is having an impact on our communities and building the future we want to live in.

 

NO: Tenk på nytt om bytransport.

Kallet om mobilitet og bærekraftig utvikling.

Vårt oppdrag er å endre måten folk reiser - fra jobb til hjem og hvor som helst i mellom. Vi er et bærekraftig mikrotransportselskap som påvirker samfunnene våre og bygger fremtiden vi ønsker å leve i.

EN: What we stand for

We started to make Green City part of the change, which is part of a green revolution that is sweeping our cities. We know that the old model has been broken, and it depends on our generation starting to make strides. We are a diversified team of technology enthusiasts and transportation experts who put our skills, our heart and our energy into their careers to make the city more sustainable.

NO: Hva står vi for?

Vi ønsker å gjøre GREENSPEED City til en del av endringen, som er en del av en grønn revolusjon som feier byene våre. Vi vet at den gamle modellen er ødelagt, og det avhenger av at vår generasjon begynner å gjøre fremskritt. Vi er et mangfoldig team av teknologientusiaster og transporteksperter som legger våre ferdigheter, vårt hjerte og vår energi i karrieren for å gjøre byen mer bærekraftig.

bottom of page