top of page

EN (English): FAQ  (Frequently Asked Questions)

NO (Norsk): Ofte stilte spørsmål (FAQ)

 

EN: What is GreenSpeed City Mobility?

Green is revolutionizing personal transportation. Need to get to your destination quickly but don't want to drive or ride hail? GREEN is your modern micro-transportation service that provides fast, convenient and energy-efficient travel. By choosing GREEN, you will actively help reduce traffic congestion and carbon emissions from private cars. Just download the GREEN app, find a scooter, scan it, and you can ride.

 

NO: Hva er GreenSpeed ​​Urban Transport?

Green revolusjonerer personlig transport. Trenger du å nå målet raskt, men ikke vil kjøre eller gå? GREEN er din moderne mikrotransporttjeneste som kan gi rask, praktisk og energieffektiv reise. Ved å velge GREEN vil du aktivt bidra til å redusere trafikkbelastning og karbonutslipp fra privatbiler. Bare last ned GREEN appen, finn en scooter, skann den og kjør.

EN: What is a private fleet?

GREEN cooperates with residents, developers and companies to provide electric scooters according to customer needs. Each private fleet has its own location-based parking spaces and electric scooters. In order to provide the best service, GREEN requires passengers in the private fleet to return the scooter to the appropriate parking space.

NO: Hva er en privat flåte?

GREEN samarbeider med beboere, utviklere og selskaper for å skaffe elektriske scootere i henhold til kundens behov. Hver private flåte har sine egne plasseringsbaserte parkeringsplasser og elektriske scootere. For å gi best mulig service krever GREEN passasjerer i den private flåten å returnere scooteren til riktig parkeringsplass.

EN: How to download the application (APP)?

To download the GREEN app, please click on the link to the respective app store of your device here: "App Store Link" / "Play Store Link". Or, you can search for "GreenSpeed City Mobility" in any app store.

 

NO: Hvordan laster jeg ned et program (APP)?

For å laste ned GREEN appen, klikk på lenken til den respektive appbutikken på enheten din her: "App Store Link" / "Play Store Link". Eller du kan søke etter "GreenSpeed City Mobility" i hvilken som helst appbutikk.

EN: How to unlock the GREEN scooter?

Unlocking the green scooter is as easy as opening the green app, just click the "unlock" button at the bottom of the "map" screen. You can use your phone’s camera to scan the QR code on the scooter, or type the password below the QR code to unlock the vehicle.

 

NO: Hvordan låser jeg opp GREEN scooteren?

Å låse opp den grønne scooteren er like enkelt som å åpne den grønne appen, bare klikk på "Lås opp" -knappen nederst på "Map" -skjermen. Du kan bruke telefonens kamera til å skanne QR-koden på scooteren, eller skrive inn passordet under QR-koden for å låse opp kjøretøyet.

EN: Where can I ride?

Green scooters should be ridden on the street or in areas designated for bicycle riding. Please do not ride on the sidewalk. Remember to obey all traffic laws and drive safely.

 

NO: Hvor kan jeg sykle?

GREEN scootere skal kjøres på gaten eller i bestemte sykkelområder. Vennligst ikke ri på fortauet. Husk å overholde alle trafikklover og kjør trygt.

EN: Where can I park?

GREEN uses geographic location services to define designated parking locations per fleet. Usually, the place where you will unlock the GREEN scooter will also be the place where you must end the ride. However, you can pause the ride at any destination you choose. When the cycling is suspended, please do not crowd the walking route, and it is recommended to park near the bicycle rack.

 

NO: Hvor kan jeg parkere?

GREEN bruker geografiske posisjonstjenester for å definere den angitte parkeringsplassen for hver flåte. Vanligvis vil stedet der du vil låse opp GREEN scooteren også være stedet der du må avslutte turen. Du kan imidlertid stoppe reisen på et hvilket som helst reisemål du velger. Når du stopper å sykle, må du ikke sette den fra deg i trange turveier. Det anbefales å parkere den i nærheten av sykkelstativet.

EN: How to pause riding?

After parking the scooter, open the green app and click the "Pause Riding" button. This will lock your scooter, thereby preventing anyone from riding in your bike. During the suspension period, you will reduce the cost every minute. If you want to start riding again, click the "Continue Riding" button to unlock your scooter.

 

NO: Hvordan slutte å sykle?

Etter at du har parkert scooteren, åpner du GREEN appen og klikker på "Pause Riding" -knappen. Dette vil låse scooteren din, og dermed forhindre at noen kjører i sykkelen din. I løpet av pausen vil du redusere kostnadene hvert minutt. Hvis du vil begynne å sykle igjen, vennligst klikk på "Continue Riding" -knappen for å låse opp scooteren.

EN: How far can I ride?

A fully charged GREEN scooter can travel 15 miles (actual mileage may vary). You can ride as you like, but remember that you need to end the ride at the designated parking spot.

 

NO: Hvor langt kan jeg sykle?

En fulladet GRØNN scooter kan kjøre 15 miles (faktisk kjørelengde kan variere). Du kan sykle som du vil, men husk at du må avslutte turen på den angitte parkeringsplassen.

EN: What if my scooter does not work?

Please check the above content about getting started with green. If you still encounter problems, please select "Support" from the application drop-down menu to contact support. Provide as many details as possible so that we can help you quickly and efficiently.

NO: Hva om scooteren min ikke fungerer?

Sjekk innholdet ovenfor om å komme i gang med GREEN. Hvis du fremdeles støter på problemer, vennligst velg "Support" fra nedtrekksmenyen for å kontakte support. Gi så mye detaljert informasjon som mulig, slik at vi kan hjelpe deg raskt og effektivt.

EN: What is the price per trip?

Please select any scooter in the app to get rent.

 

NO: Hva er enveisprisen?

Velg hvilken som helst scooter i appen du ønsker å leie.

EN: How does the payment method work?

GREEN utilizes a wallet system associated with your debit or credit card. You can add a "top-up" amount of $5 (NOK 50), $10 (NOK 100) or $20 (NOK 200), or you can define a different amount, which will be deducted from your credit card. In addition, you can enter a promotional code to redeem hour/day passes or free ride tickets.

 

NO: Hvordan fungerer betalingsmåten?

GREEN bruker et lommeboksystem som er tilknyttet debet- eller kredittkortet ditt. Du kan legge til et "lade" beløp på NOK 50, NOK 100 eller NOK 200, eller du kan definere andre beløp som vil bli trukket fra kredittkortet ditt. I tillegg kan du legge inn en kampanjekode for å løse inn timekort eller dagskort.

EN: What if my travel fare exceeds the available wallet funds?

Unless you recharge your wallet, the green app will not allow you to end your journey. If you press the "End Ride" button when your balance is negative, the app will prompt you to add funds to pay for the ride.

 

NO: Hva om reiseprisen min overstiger tilgjengelige lommebokfond?

Med mindre du lader lommeboken, vil GREEN appen ikke tillate deg å avslutte reisen. Hvis du trykker på "End Ride" -knappen når saldoen din er negativ, vil appen be deg om å legge til penger for å betale for reisen.

EN: Do I need to wear a helmet?

Helmet laws vary by city and state, but GREEN strongly encourages riders to wear helmets during riding.

 

NO: Må jeg bruke hjelm?

Hjelmlover varierer etter by og sted, men GREEN oppfordrer på det sterkeste syklister å bruke hjelm når de kjører.

EN: Is there an age requirement for cycling?

Drivers must be 18 years of age or older.

 

NO: Er det alderskrav for sykling?

Føreren må være minst 18 år gammel.

EN: Should I perform a pre-riding safety inspection?

Visually inspect the frame for structural damage – Confirm that the tires are inflated and ready to ride – Pull the handbrake to confirm proper parking ability. If the scooter fails the above requirements, please contact GREEN support immediately.

 

NO: Bør jeg gjennomføre en inspeksjon før bruk?

Inspiser rammen visuelt for strukturelle skader - sørg for at dekkene er oppblåst og klare til bruk. Trekke i håndbremsen for å bekrefte riktig parkeringsevne. Hvis scooteren ikke oppfyller kravene ovenfor, vennligst kontakt GREEN support umiddelbart.

bottom of page